ברוכים הבאים לאתר אליט מיוזיק הפקות (להלן: “אליט מיוזיק הפקות” או “האתר” או “אנו”). האתר נועד ליתן מידע כללי וספציפי אודות מופעים ואירועים המתקיימים בארץ ועל דרכי פעילות קופתאליט מיוזיק, שעיקר עיסוקה הינו מכירת והפצת כרטיסים למופעים ואירועים.

 

האתר מופעל ומנוהל על ידי אליט מיוזיק הפקות (להלן: “בעלת האתר”).

 

הנך מתבקש לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתקנון זה. תקנון זה מתייחס לרכישה ו/או שימוש מכל סוג במוקד ההזמנות הטלפוני ובאתר האינטרנט של קופת אליט מיוזיק הפקות .

 

כל האמור בתקנון זה יחול, בשינויים המחויבים, על כל הנכנס לאתר, על המחזיק כרטיס ועל כל פונה אל מוקד ההזמנות הטלפוני.

 

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.

 

הכותרות הפזורות בתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.

 

פרשנות ותנאים כלליים

 

מופע” בתקנון זה – כל מופע או אירוע המופיע באתר.

 

משתמש” בתקנון זה – כל הנכנס לאתר ו/או כל העושה באתר שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש והחבר.

 

הרוכש” – כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר.

 

המחזיק בכרטיס” – כל המחזיק בפועל בכרטיס שנרכש באתר, לרבות הרוכש ו/או המשתמש.

 

היה ואינך מסכים לאיזה מתנאי תקנון זה, לא תוכל לעשות שימוש באתר.

 

בעצם שימושך באתר הנך מאשר כי קראת את התקנון בעיון ובקפידה, אתה מסכים לתנאיו ומודע לכך שאלה יחייבו אותך. שים לב -הוראות התקנון מהוות הסכם בינך לבין קופת אליט מיוזיק הפקות.

 

בכל מקום בתקנון זה בו מצוין כי אין אחריות לקופת אליט מיוזיק הפקות – יראו הוראה זאת כחלה אף על בעלי מניותיה ו/או שותפיה ו/או חברת האם שלה ו/או חברות קשורות אליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה של קופת אליט מיוזיק הפקות. כל שימוש מכל מין וסוג שהוא שנעשה באתר הינו בכפוף להוראות תקנון זה.

קופת אליט מיוזיק הפקות תהיה רשאית לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין. כל שימוש בתקנון שייעשה לאחר מועד שינוי התקנון כאמור, יהיה כפוף לשינוי.

 

בכניסתך לאתר הנך מאשר כי אתה כשיר מבחינה משפטית להשתמש באתר, וכי יש לך הרשאה חוקית להיכנס לאתר ולהשתמש בו.

 

בכניסתך לאתר, אתה מצהיר ומאשר, כי אתה רשאי לבקר באתר אך ורק לשם קבלת מידע ו/או רכישת כרטיסים ו/או מוצרים לשימוש אישי בלבד, אלא אם קופת אליט מיוזיק הפקות נתנה לך אישור מפורש בכתב לעשות שימוש אחר באתר.

 

קופת אליט מיוזיק הפקות שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להגביל משתמש מלעשות שימוש באתר, ואף למנוע ממשתמש להיכנס לאתר ו/או להוציא משתמש מהאתר, ככל שהדבר ייראה לה, מבלי צורך במתן הודעה מראש או נימוק, ומבלי שתחול עליה כל אחריות שהיא כתוצאה מכך.

 

תנאי שימוש

 

השימוש באתר מיועד לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ולא לכל שימוש מסחרי, עסקי, ציבורי או אחר.

כל שימוש מסחרי או עסקי, או כל שימוש שאינו בהתאם לתקנון זה, מהווה הפרה חמורה של תנאי שימוש אלה, ויגרור נקיטה מיידית בהליכים משפטיים.

השימוש באתר כפוף לכך שהמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי הולם ו/או בלתי הוגן וכיו”ב באתר ו/או שימוש אסור על פי התקנון.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מתחייב, בין היתר, כדלקמן: שלא להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לכל דין ו/או חוזה ו/או כלל ו/או תקנה ו/או הוראה, שלא להפריע באופן כלשהו לתוכן האתר, שלא להכניס לאתר כל תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות קבצים מכל מין וסוג, שלא להכניס לאתר “וירוסים”, שלא להשתמש באתר בניסיון להונות כל מאן דהוא, שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשכתב את תוכן האתר או כל חלק ממנו, שלא להשתמש באתר לשם פגיעה בפרטיות ו/או ברכוש ו/או במוניטין ו/או בשם טוב ו/או בכל זכות אחרת של מאן דהוא, שלא להשתמש באתר על מנת לפגוע במאן דהוא, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תמונות כלשהן, לרבות תמונות פורנוגרפיות, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תכנים כלשהם, שלא להשתמש באתר לשם הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות, שלא לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר, שלא לעשות הזמנה באתר בשימוש בפרטים שאינם נכונים ו/או מטעים ו/או מוטעים ו/או מבזים כולם או חלק מהם, שלא לעשות שימוש באתר לצורך תעמולה, שלא לעשות שימוש באתר לצורך פרסום ו/או קישור לדבר פרסום, שלא לעשות שימוש באתר באופן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או מבצעים, שלא להציב באתר קישור כלשהו ו/או כל תוכן שהוא, שלא לעשות שימוש מסחרי באתר. בנוסף לאמור לעיל, שלא להיכנס לאתר בניסיון לעשות כל אחד מהשימושים האסורים האמורים בסעיף זה.

קופת אליט מיוזיק הפקות תהיה רשאית להגביל את מספר הכרטיסים הנמכרים ו/או להפסיק מכירת כרטיסים למופע מסוים ו/או למופעים מסוימים ו/או לכל המופעים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי קופת אליט מיוזיק הפקות. לא תהיה חייבת למכור כרטיסים למופעים המופיעים באתר, והיא תעשה זאת על פי שיקול דעתה בלבד.

חל איסור מפורש לרכוש כרטיסים לשם מסחר בהם, לרבות מכירה חוזרת. קופת אליט מיוזיק הפקות תהיה רשאית להגביל משתמש לרכישה של מספר מסוים של כרטיסים ו/או לרכישת כרטיס אחד בלבד, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

ככל שיהיה על המשתמש באתר ו/או במוקד ההזמנות ליתן פרטים לזיהויו, לרבות (ולא רק) לצורך רכישת כרטיס, מתחייב המשתמש ליתן פרטים מדויקים. ככל שהמשתמש ימסור פרט או פרטים לא מדויקים ו/או שגויים, הרי שהוא יישא בכל התוצאות הנובעות מכך, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אי ביצוע העסקה ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם ל קופת אליט מיוזיק הפקות ו/או לכל צד שלישי. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי קופת אליט מיוזיק הפקות לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו או למאן דהוא אחר (ככל שייגרם) כתוצאה מאי מסירת פרטים מדויקים ו/או מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, קופת אליט מיוזיק הפקות אף תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים על פי דין כנגד משתמש שמסר פרטים לא מדויקים ו/או שגויים. בנוסף על כל האמור, הרי שהגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן, יהיה צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שכניסה למופע מחייבת אותו לנהוג על פי נוהלי המקום שבו מתקיים המופע (להלן: “המקום”). המחזיק בכרטיס מתחייב לנהוג בהתאם לכללי כל מקום ומקום.

המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו קופת אליט מיוזיק הפקות ו/או למי מטעמה אין כל אחריות בנוגע לנוהלי המקום שבו מתקיים המופע, לרבות לגבי תוכנם, עצם קיומם או אי קיומם, וכי נוהלי כל מקום נקבעים על פי שיקול דעת הנהלת המקום בלבד ו/או כל מאן דהוא אחר שאינו קופת אליט מיוזיק הפקות. לרוכש לא תהיה כל טענה כלפי קופת אליט מיוזיק הפקות הנוגעת לנוהלי המקום שבו התקיים המופע. מחזיק הכרטיס יהיה אחראי לבדוק את נוהלי המקום לפני המופע, ולנהוג בהתאם להם.

קופת אליט מיוזיק הפקות לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי מחזיק הכרטיס במקרה של הרחקתו ממקום המופע עקב אלימות ו/או החזקת חומרים מסוכנים ו/או החזקת נשק ו/או מכל טעם אחר ו/או מניעת כניסתו אל מקום המופע עקב איחור ו/או אי עמידה ובכללי או בנהלי המקום ו/או מכל טעם אחר שייראה למנהלי המקום. למחזיק הכרטיס לא תהיה כל טענה כלפי קופת אליט מיוזיק הפקות במקרה שבו יורחק מהמקום ו/או לא יורשה להיכנס אליו וכיו”ב. מחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי בשום פנים ואופן לקבלת החזר הכספים ששילם באמצעות האתר ו/או כל סכום אחר קופת אליט מיוזיק הפקות.

אופן ביצוע רכישת כרטיס ואופן ביצוע התשלום

 

לצורך ביצוע רכישה באתר, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה. לאחר ביצוע ההזמנה, רשאית קופת אליט מיוזיק הפקות לקבל או לדחות את ההצעה, כולה או חלקה. רק קבלת אישור מקופת אליט מיוזיק הפקות באמצעות הדואר האלקטרוני שנמסר בדבר השלמת העסקה, תיחשב כאישור על קבלת ההצעה לרכישה המבוקשת.

את הכרטיס ניתן לרכוש באמצעות האתר או באמצעות פנייה למוקד ההזמנות בטל’ 11111כאשר התשלום הינו באמצעות פרטי כרטיס אשראי הנמסר באתר או בטלפון, בחיוב אחד.

רכישת כרטיסים באמצעות האתר מותרת לכל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים ובידיו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות המוכרות.

העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי המתבצעים באמצעות מערכת הסליקה של האתר (אונליין/ או באמצעות הטלפון) מאובטחים ומוצפנים בטכנולוגיית SSL שהינה הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת המידע. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיה זו אינה מספקות אבטחה הרמטית.

על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע הרכישה להיות אמיתיים ומדויקים. בעלת האתר ו/או מי מטעמה שומרת על זכותה לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד רוכש אשר מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבש את הליך המכירה. לידיעתכם, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.

ברכישת כרטיס באמצעות כרטיס אשראי, מתחייב המשתמש כי יש לו הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שבאמצעותו הוא רוכש את הכרטיס. בכל מקרה שבו יתברר כי למשתמש לא הייתה הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי האמור, תהיה קופת אליט מיוזיק הפקות זכאית לשיפוי מלא מאת המשתמש לגבי כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לה כתוצאה מכך.

לאחר הזמנת הכרטיס לא תהיה אפשרות לשנות את אופן התשלום.

 

רישום לאתר

 

כאמור לעיל, על מנת לרכוש כרטיסים למופעים באמצעות האתר יש להזין את פרטי ההזמנה הכוללים פרטים מזהים כגון שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא”ל, מספר טלפון נייד וכתובת.

מחירים ועמלות

רכישה באמצעות האתר/ מוקד טלפוני כרוכה בדמי טיפול. מידע אודות עלויות דמי הטיפול מתפרסם הן באתר והן במסגרת תהליך הרכישה. אנא הקפידו להתעדכן בעלויות אלה בטרם השלמת הרכישה.

קופת אליט מיוזיק הפקות לא תישא בכל אחריות לעיכובים ו/או כשלים בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים, בין אם דרך האתר ובין אם בדואר ובין בכל דרך אחרת, כתוצאה מאירועים ומגורמים שאינם בשליטתה, לרבות, שביתות ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או במערכות התקשורת ו/או תקלות אחרות ו/או איחור במסירת הדואר ע”י חברת דואר ישראל ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון ו/או כל אירוע אחר שיפגע בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים.

לקופת אליט מיוזיק הפקות לא תישא בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר שייגרם (ככל שייגרם) למשתמש ו/או לכל אדם אחר, עקב איחור ו/או כשל באספקת הכרטיסים ו/או עקב אי אפשרות להשלים את תהליך הרכישה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו (ככל שייגרמו) מכל סיבה שהיא. במקרים דלעיל, קופת אליט מיוזיק הפקות תהיה רשאית , אך לא חייבת, להודיע על ביטול העסקה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב המשתמש בהתאמה.

אופן איסוף כרטיסים מוזמנים

ניתן לאסוף כרטיסים לפי ההנחיות ביחס לכל מופע.

על מנת לקבל כרטיסים שהוזמנו באתר או באמצעות המוקד הטלפוני על אוסף הכרטיסים להציג בעת קבלתם את אותו כרטיס האשראי באמצעותו שולמה התמורה עבור הכרטיסים בצרוף תעודה רשמית מזהה (תעודת זהות או רישיון) נושאת תמונה.

למען הסר ספק – לא יימסרו כרטיסים שהוזמנו ללא הצגת כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה וכן תעודה רשמית מזהה (תעודת זהות או רישיון) נושאת תמונה, אך לא יהיה בכך כדי לבטל את העסקה והרוכש יחויב במלוא סך העסקה.

במקרה של סגירת דלתות המופע לאחר תחילת המופע, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע ולא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.

 

ביטול עסקה / ביטול מופע

 

ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות יצירת קשר למוקד קופת אליט מיוזיק הפקות בזמני הפעילות, זאת תוך עד 14 ימים ממועד ביצוע העסקה ובלבד שמועד המופע אינו מתקיים בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה.

לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול קופת אליט מיוזיק הפקות, ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.

בהתאם לחוק, קופת אליט מיוזיק הפקות תהיה רשאית לנכות 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך ביניהם) כ”דמי ביטול” לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי קופת אליט מיוזיק הפקות לגבי הניכוי האמור.

אובדן כרטיס הכניסה לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין באפשרות כניסה למופע.

לא ניתן לבטל עסקה באופן חלקי, למשל לבטל כרטיס אחד מתוך שלושה שנרכשו.

לעניין זה- בקשה לשינוי תאריך ו/אן שינוי מקום ישיבה ו/או עמידה ו/או מופע ע”י המזמין, תחשב כבקשה לביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה. כל ביטול / שינוי /החלפה – מחייב בתשלום נוסף בשיעור 5% מסך ההזמנה החדשה או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם).

קופת אליט מיוזיק הפקות רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה קופת אליט מיוזיק הפקות ו/או בכל מאן דהוא ו/או בניסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא ל ו/או לכל מאן דהוא. ביטלה קופת אליט מיוזיק הפקות כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/א קופת אליט מיוזיק הפקות ו על אי ביצועה כלל.

קופת אליט מיוזיק הפקות תהיה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר, במקרים הבאים:

במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר הכרטיס ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת קופת אליט מיוזיק הפקות.

אם חלה טעות בהדפסה ו/או בפרטי הכרטיס ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש.

אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.

במקרה של אירוע כוח עליון המונע את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת הכרטיסים.

אם יתברר לקופת אליט מיוזיק הפקות כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג’ כלשהו ו/או שהמשתמש ו/או צד ג’ כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, קופת אליט מיוזיק הפקות תהיה רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה.

בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, קופת אליט מיוזיק הפקות תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והמשתמש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין.

זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

במידה ובוטל המופע שאליו רכש הרוכש כרטיסים באמצעות האתר מכל סיבה שהיא, יהא מחזיק הכרטיס זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששילם בגין מחיר הכרטיס וכנגד ביטול הכרטיסים לקופת אליט מיוזיק הפקות. מחזיק הכרטיס לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף ולא יינתן החזר כספי של יתר מרכיבי העסקה שאינם קשורים במישרין למחיר הכרטיס, לרבות דמי משלוח.

במידה ומועד המופע יידחה למועד אחר יהא הכרטיס שבידי המחזיק תקף למועד המופע החדש בכפוף להודעה שתימסר ע”י אליט מיוזיק הפקות, ובהסכמתו של מחזיק הכרטיס. ככל ומחזיק הכרטיס לא יהיה מעוניין במועד החדש, הוא יהיה רשאי להחזיר את הכרטיס ולקבל החזר בגובה עלות הכרטיס בלבד תוך 14 ימי עסקים מיום ההודעה על הדחייה, לאחר תום 14 ימי עסקים לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי.

 

פרטיות

 

להלן, תוכלו ללמוד על מדיניות הפרטיות שלנו וכיצד אנו עושים שימוש במידע הנמסר לנו:

 

המידע הנאסף על ידינו:

 

בעת רכישת כרטיסים באמצעות האתר, הנכם נדרשים למסור פרטי התקשרות אישיים. כמו כן אנו עשויים לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. מידע זה עשוי לכלול בין היתר כתובת IP, תאריך ושעת הביקור באתר, הדפדפן בהם אתם משתמשים, מידע על מערכת ההפעלה של המחשב שלכם ועוד. אנו עשויים גם לאסוף מידע אודות העמודים שהוצגו לכם.

הפרטים והמידע האמורים נשמרים במאגר המידע של האתר.

ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב”עוגיות” (Cookies) ואמצעים דומים אחרים, שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבכם. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות, לצורכי אבטחת מידע וכן להקלת השימוש החוזר באתר. לתשומת לבכם, במידה ואינכם מעוניינים בקבלת “עוגיות” או במידה ואינכם מעוניינים כי האתר יאסוף מידע אודותיכם, באפשרותכם לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנכם משתמשים או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

השימוש במידע:

 

עם מסירת פרטים לאתר, הנכם מסכימים בזאת כי בעלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או בהרשאתה, יהיו רשאים לפנות אליכם, בין באמצעות דוא”ל ו-SMS ובין באמצעים אחרים, ולהציע לכם חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבורה בעלת האתר כי המשתמשים ימצאו בו עניין מכוח השימוש באתר.

בידי המשתמשים הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ו/או ממאגר המידע של האתר ע”י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו. כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות לבעלת אתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר. 

האתר ו/או מי מטעמו לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמה מראש, אלא בהתאם להוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או בהתאם לכל צו שיפוטי.

האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.

אפשרויות המשתמשים:

 

האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר.

במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסוים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.

 

פרסומים

 

בהתאם לשיקול דעתה, קופת אליט מיוזיק הפקות עשויה ורשאית לאפשר למפרסמים שונים, תמורת תשלום, להציב פרסומות שונות ברחבי האתר אודות מוצרים, מבצעים או שירותים רלוונטיים, הן באמצעות באנרים, והן באמצעות מודעות טקסט והן באמצעים אחרים (להלן: “פרסומים”).

מובהר, כי כל הפרטים, החומרים והמידע בנוגע לפרסומים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים ועל אחריותם בלבד. אין קופת אליט מיוזיק הפקות מתיימרת או יכולה לערוב על תוכנם, אמינותם או על כדאיותם, והיא לא תישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים בקשר לכל מוצר ו/או שירות ו/או אחר ולא תהיה צד לכל ההתקשרות בין המשתמשים לבין המפרסמים.

על כן, מומלץ למשתמשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר.

מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי קופת אליט מיוזיק הפקות או מי מטעמה מעודדת או ממליצה על המפרסם או על השירות הניתן באמצעותו או על מוצריו. על המשתמשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם ירכשו מוצר או שירות.

 

זכויות

 

התכנים המפורסמים באתר לרבות (אך לא רק) עיצוב, סימני מסחר, תמונות, פרסומות, מידע כתוב ו/או מצולם ו/או קבצי שמע ו/או מוסיקה וכל תוכן מכל מין וסוג שהוא בין אם מצולם, מודפס, מושמע הינם רכושם של המפיקים ו/או המארגנים ו/או המפרסמים ו/או המופיעים ו/או המבצעים ו/או קופת אליט מיוזיק הפקות ו/או כל צד ג’ אחר שאינו המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בכל תוכן מהתכנים הללו כולו או חלקו, לרבות (ולא רק) להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בו, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, ללא אישור בכתב ומראש מאת קופת אליט מיוזיק הפקות ו/או בעל הזכויות. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לקופת אליט מיוזיק הפקות ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד ג’ שהוא כתוצאה מהפרת הוראות אלה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהאתר הינו רכושה הבלעדי של קופת אליט מיוזיק הפקות, ועל כן, הוא מתחייב שלא להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית את תכני האתר ו/או חלק מהם ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בהם, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, באתר זה, ללא אישור בכתב ומראש מאת קופת אליט מיוזיק הפקות.

המשתמש באתר מצהיר, כי ידוע לו שייתכן שקיימים פרסומים באתר שלגביהם יש זכויות של צדדים שלישיים והוא מתחייב לשפות את קופת אליט מיוזיק הפקות בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה מאת צד שלישי כלשהו בגין הפרת התנאים האמורים בתקנון זה על ידי המשתמש.

השימוש באתר הנו AS IS. בעלת האתר איננה מתחייבת כי כל המערכות באתר יפעלו בצורה תקינה או כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר אחר אין משמעה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ואין משמעו כי בעלת האתר ו/או מי מטעמה ממליצה או מעודדת השימוש באתר המקושר. בעלת האתר, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך לרבות בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים המקושרים אליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בהם.

האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקתו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.אליט מיוזיקאליט מיוזיק